Definicja osoby bezrobotnej

BEZROBOTNY to osoba, która zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, jest niezatrudniona (tzn. niewykonująca pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą) i niewykonująca innej pracy zarobkowej (tzn. pracy wykonywanej m.in. na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia, dzieło), zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się w szkole (z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych), zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dla uzyskania statusu bezrobotnego wymaga się także spełnienia szeregu kolejnych warunków, takich jak np.: osiągnięcie określonego wieku, nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy też nieuzyskiwanie miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy bezrobotny ma jakieś obowiązki?:

Oczywiście, że tak. Osoba bezrobotna może korzystać z wielu przywilejów, w tym z najważniejszego z prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jednak oprócz praw bezrobotny ma również obowiązki, których przestrzeganie gwarantuje korzystanie z wszystkich korzyści płynących z statutu bezrobotnego.

  • Podstawowym obowiązkiem bezrobotnego jest zgłaszanie się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia (poza przypadkiem, gdy bezrobotny w okresie krótszym niż 30 dni pozostaje w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, o czym zawiadomił urząd pracy). Zaniedbanie tego obowiązku stanowi jedną z przyczyn utraty statusu osoby bezrobotnej.
  • Osoba bezrobotna ma również obowiązek przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy zarobkowej lub wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Odpowiednia praca to zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych. Ponadto jest zobowiązany przyjąć propozycję udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym. Odmowa przyjęcia udziału w tych propozycjach bez uzasadnionej przyczyny powoduje pozbawienie statusu bezrobotnego na okres 90 dni.
  • Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim. Skąd taki obowiązek i na czym on dokładnie polega? Badania mają na celu stwierdzić zdolność bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego. Badania mogą też dać odpowiedź czy bezrobotny może wykonywać prace społecznie użyteczne. Są one przeprowadzane na wniosek powiatowego urzędu pracy, a finansowane z Funduszu Pracy.
  • Na bezrobotnym ciąży obowiązek zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Okoliczności te powodują bowiem utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
  • Ponadto bezrobotny ma obowiązek składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Wiadomości i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− pięć = 3

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>